Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rudolf Steiner munkái

 

                         Rudolf Steiner munkái

 

   Rudolf Steiner a szellemi világból vett tapasztalatait az élet számos területén alkalmazta, impulzusaival átalakította a művészetet és egyéb ágazatokat.

1. Újságírás: Luzifer, Luzifer-Gnosis (1904.), Magazin für Litteratur(1897-1904), Dramaturgische Blätter szerkesztője és kiadója, Das Goetheanum(1921.)

 

luzifer.jpgluzifer-gnosis.jpgdas-goetheanum-lap.jpg2. Színház:Edouard Schuré-Eleusis szent drámája c. művének rendezője, majd saját misztériumdrámáinak jelmeztervezője, zeneszerzője – 1910-13.: A beavatás kapuja; A lélek próbatétele; A küszöb őre; A lelkek ébredése

 

        shot1295.png

 

 

 

 

 

3. Eurythmia: egy új mozgásművészet létrehozása (1911.)

 

Eurythmy Figures by Rudolf Steiner 16eurythmy-figures-by-rudolf-steiner-15.jpg

Eurythmy Figures by Rudolf Steiner 14Eurythmy Figures by Rudolf Steiner 134. Oktatás: Az első Szabad Waldorf-Iskola megalapítása (1919)

5. Építészet :

 

Other Buildings Designed by Rudolf Steiner 0043Other Buildings Designed by Rudolf Steiner 0006

Other Buildings Designed by Rudolf Steiner 0030Rudolf Steiner's Second Goetheanum 0007

 

 

6. Festészet : Goethe színtana alapján.

 1_goetheanum4.jpg
7.Szobrászat :

 sculpture-by-rudolf-steiner-0021.jpgsculpture-by-rudolf-steiner-0013.jpg


 

 

 

 

sculpture-by-rudolf-steiner-0019.jpg

sculpture-by-rudolf-steiner-0026.jpg

 

 

 

 


 

 

 

  8.Beszédformálás: A nyelvi beszéd fejlesztése.

  9.Gyógyászat: Weleda, Wala, Helixor gyógyszergyárak az Ő utasításai alapján készítik gyógyszereiket.

10.Biodinamikus gazdálkodás: Demeter termékek

        

shot1300.png

 

 

 

 

 

 

11.Szociális élet: A szellemi életben szabadságnak, az állam területén demokratikus egyenlőségnek, a gazdasági életben testvériségnek kell uralkodnia. (1919.)

 

 


                            Rudolf Steiner szellemi hagyatéka

 

 1. Filozófia

  Antropozófia, mint az érzékelhető világba behozott szellemi világ

 Nézete szerint a szellemet az igazi szépség átélésével, az igazság meglátása révén a művészet eszközével lehet átélni. Az ember tettei az akarat révén morális intuícióból fakadnak. A szabad akaraton keresztül találhatunk rá a szellemre, amely mint individualitás létezik a világban. A test és a lélek között az akarat képezi az átmenetet, mert a belső vágy, mint az akarat tki. alapja nyilvánul meg a külső cselekvésben.

 Az ember lényében legőseredetibb a gondolat. Ha megtaláljuk a gondolat kapcsolatát a kozmosszal, akkor értjük meg saját őseredetiségünk kapcsolatát a világmindenséggel. A gondolatok az emberi agyban csak tükröződnek, ahhoz, hogy észleljük őket, képzetalkotásra van szükség. A kozmosz gondol el minket, a lélek előkészíti az agyat, hogy létrejöhessen az észlelés.

  Az ember, mint mikrokozmosz, úgy viszonyul a makrokozmikus világhoz, ahogyan a létezés kialakulása során létrejöttek különféle korszakokon át  az érzékszervi körzetek. 12 ilyen érzékszervet különböztet meg : tapintás, életérzék, mozgásérzék, egyensúlyérzék, szaglás, ízlelés, látás, hőérzék, hallás, beszédérzék, gondolatérzék, énérzék.Ezek hét életfolyamatba sorolhatók : légzés, felmelegedés, táplálkozás, kiválasztás, megtartás, növekedés, szaporodás. Ezek  folyamatosan fejlődtek ki az alábbi korokban: Szaturnusz-lét, Nap-lét, Hold-lét, jelenleg a Föld-létben tartózkodunk, ezt követi majd még a Jupiter-lét, a Vénusz-lét,  és az ember a Vulkán-létben fog kiteljesedni. Filozófiája szerint az evolúció egy hőállapottal kezdődött, egy élő, eleven hő létezésével. A fejlődés során a lét fokozatosan átalakul (evolúció, involúció, teremtés a semmiből).

  Az emberi test tagozódását négy részre bontja : fizikai test, étertest vagy élettest (a testi  folyamatokról gondoskodik), asztráltest vagy képzőerőtest (az érzetek színtere, itt zajlik  pl. a fájdalom és az öröm megtapasztalása), és az Én ( amely kapcsolatban áll a Felsőbbrendű Énnel, ennek képe). Testi folyamataink meghatározzák következő reinkarnációnk felépítését. Mostani testünk átalakul fejjé, lelki tetteink karmikus feladatokat teremtenek elkövetkező életünkben.

 

 

 2. Ezotéria

 Az ember mindennapi életében jelenlévő morális, etikus életét fejlessze magasabb intenzitásra azért, hogy ezeknek a megismerési erőknek segítségével behatolhasson a magasabb világokba. Ezekhez az erőkhöz meditációs és koncentrációs gyakorlatok révén juthat el, melyek átalakítják az akaratot, intenzívebbé teszik a gondolkodást. Képi megjelenítésre kell törekedni (imagináció), amely létrehoz egy formáló, belső elevenséggel telt gondolkodást. Az imaginatív megismerés révén tapasztaljuk meg az emlékezés és az érzéki észlelés folyamatait (intuíció). Így jutunk el az érzéki észleléstől, a testi vágyaktól való megszabaduláshoz.  Miután az ember belső világában eljutott arra a fokra, hogy érzékelni képes a szellemi világ lényeit, fogalmat alkothat a magasabb világokban működő erők, a hierarchiák különféle tevékenységéről (inspiráció).

 

 3. Teozófia

 

   A  bibliai tartalmakat a szellemtudomány fényében vizsgálva állította elénk. Az Evangéliumok jelentősége új megvilágításba került csakúgy, mint a Golgotai Misztérium. Krisztus megjelenése a Földön a szellemi hatalmak ésszerű megnyilvánulása volt fejlődésünk szempontjából. Jézus testét birtokba véve alakította át a Föld auráját.  A kozmoszban szellemi lények tevékenykednek. Kilenc hierarchia működik, akiket három csoportba sorol : 1. Trónok, Kerubok, Szeráfok  2. Küriotészek, Dünamiszok, Exuziák 3. Archék, Arkangyalok, Angyalok. Ezeket formaszellemeknek nevezi. A legmagasabb rendű formaszellemek az Elohák. Mindegyiküknek külön feladata van; ők szabályozzák az égitestek mozgását, keringési idejét, az anyagok elrendeződését...stb.


 4. Medicina


  Az orvostudomány számára feltárt szellemtudományos nézőpontok alapján az ember három részre tagolható : ideg-érzékszervi rendszer ( központja a fej, de kiterjed az egész emberre ), ritmikus rendszer (az érzelmi élettel van kapcsolatban, és leginkább a középső emberben helyezkedik el ), anyagcsere-végtagrendszer (ez az ember mozgására szolgál, és ez is kiterjed az egész emberre). Ezek a rendszerek egymásba nyúlnak, de mindegyikben másként működik az ember négy tagja, a fizikai-, éter-, asztráltest és az Én. S a szerint, hogy ezek milyen viszonyban vannak egymással, beszélünk egészségről vagy betegségről. Figyelembe veszi az emberi test és a világidő ritmusait.


 5. Színtan


  J.W. von Goethe -Színtan c. munkáját továbbgondolva alkotta meg saját színtan -elméletét szellemtudományos alapokra helyezve.Színösszeállításokban mutatja be a természet erőit, melyek lelkünkben kibontakozva különféle hatásokat érnek el. A színeket kép-színekre ( fekete, fehér, zöld, őszibarackvirág-szín ) és fény-színekre ( sárga, vörös, kék ) osztja fel. A kép-színek képekként keletkeznek, a fény-színek felületüket kifelé mutatják, fénylő hatást keltenek. Vannak élő-és holt színek, az őszibarackvirág-színtől ( a lélek élő képe ) a feketéig ( a holt szellemi jelképe), a fehértől ( a szellem lelki képe ) a zöldig ( az élő holt képe ) , melyekkel a teljes színkör leírható. Ahogyan a valóságokon át haladunk, a természet leképezi ezeknek a valóságoknak a képét. A színes világ nem valóság, hanem a természetben már maga is kép. A színek létezése egy belső erőből fakad. A szilárd anyag azáltal lesz színessé, hogy a Földfejlődés során a bolygók kiválásával a Föld szabaddá vált, s a kozmoszból kívülről ható erők hívják elő az ásványi testekből a színt. Az élettelen tárgyaknak így fény természetük van, a növényeknek fény-kép, az állatoknak, lelki lényeknek kép-fény és az átszellemített embernek kép. Ezért a festészetben e szempontok szerint kell dolgoznunk, mindig a színből kiindulva kell festeni.

 

 6. Metodika-didaktika

 Az oktatásban a gyermek négy tagjának fejlődése szempontjából alakítja ki nevelőmunkáját. Mindegyik tag különböző módon fejlődik a különböző életszakaszokban.

1.A születéssel a gyermek megválik az anyaméh védő burkától, ekkor a fizikai környezet közvetlenül tud rá hatni. Hétéves koráig még körülveszi az éterburok és az asztrálburok. Ami a fizikai környezetben történik, azt a gyermek leutánozza, és ebben az utánzásban öltenek formát maradandó fizikai szervei. Minden amit a gyermek környezetében tapasztal, mintaképül szolgál neki. Utánzás útján tanul. Ha helyes szín-és fénykörülményeket biztosítunk, egészséges látás alakul ki, ha erkölcsös magatartást tapasztal, az agyban és a vérkeringésben az egészséges morális érzék fizikai alapfeltételei képződnek. Ebben az életszakaszban a gyermek formáló erőit olyan játékokkal fejlesszük, melyeket képzeletével élővé, elevenné változtathat. Fontos a környezet ( szoba, tárgyak, ruhák ) színe is, a gyermek temperamentumának figyelembe vételével. A gyermek bensőjébe komplementer színek képződnek (pl. ideges gyerekre a piros szín nyugtatólag hat, mert szervei zöldként tapasztalják ). Az öröm és vidámság elégíti ki egészséges vágyait, kívánságait. A táplálkozásban azt kell megadni, amit kíván. A beszédtanulás is utánzás útján történik, ezért törekedjünk a szép hangzásra, a zenei ritmusra végzett táncszerű mozdulatokra. 

2. A fogváltás idején az éterburok elengedi az asztráltestet. Ekkor fejlődik ki a temperamentum, a szokások, a lelkiismeret, a hajlamok, az emlékezet. Az étertestre képekkel, példákkal, a fantázia szabályozott irányításával lehet hatni. Az oktatónak olyan tekintélyt kell kivívnia, mely követésre érdemes. Adjon neveltjének olyan szellemileg közvetített képeket és példázatokat, melyeket az megfejthet és irányvonalként követhet. Hősökre, példaképekre van szüksége. Tanítsunk tiszteletet és alázatot ebben az életkorban. Nem az elbeszélés a fontos, hanem annak módja. A természet titkait szimbólumokban kell megértetnünk, ne az értelemre ható fogalmakkal, hanem inkább a sejtés és megérzés útján (Minden, ami mulandó, csak hasonlat.).A lét titkait példákban, hasonlatokban kell megkapnia. Ez a lélek fejlődésének időszaka. Ekkor kell hatni az emlékezőtehetség továbbfejlesztésére. Érzésekkel és lelkülettel könnyebben meg lehet érteni valamit, mint elvont fogalmak útján, az értelemmel.

3. A nemi érés idején az asztráltest is szabaddá válik. Az értelem csak ekkor bontakozik ki. Az eddig emlékezete segítségével szerzett tapasztalatokat most kell fogalmakkal áthatni, hogy bevésődhessenek.

Íly módon beszélhetünk az ember három születéséről a szellemtudományban. A gyermeknél mindig figyelembe kell venni, milyen hajlamokkal, adottságokkal születik, ill. milyeneket sajátít el és ez irányban történjék továbbfejlesztése.

 

7. Eurythmia

 Az evolúciós fejlődés során, az atlantiszi kor idején létezett a Földön egy ősnyelv. Az ember saját belső világából kiindulva átérezte a külvilágot, és hangokkal próbálta utánozni. Amit a térben tapasztalt, például a szél fújását, a tenger zúgását, vagy hogy védelmet nyújt a ház körülöttük, mind mássalhangzókkal fejezték ki. Amit önmagukban tapasztaltak, fájdalmat, örömöt, mások érzéseit, azt magánhangzókkal utánozták. Az így kialakult beszéd hallhatóvá válása a gége és a hangképző szervek által lehetséges. Mivel a hang kiterjed az éterbe és ott formákat hoz létre, az ember beszéd közben folyamatosan életerőt ad le, ezzel megteremti az éteri embert maga köré. A gégefő által alakított mozgások mozdulatokkal is kifejezhetők. Az eurythmia ezt próbálja megjeleníteni. Minden hangzóhoz egy-egy mozdulat társul, különféle testtartásokkal fejezi ki a hang szellemiségét. A hang rezgése megmutatható a mozgás által létrehozott lelki hatáson. A hang által meghatározott mozdulatsor hatásaiban erősíti a gondolat,-érzelem,-és akaratvilágot. A mozgás lehet lágy, szögletes, köríves, kerekített, zárt, egyenes ívű...stb.A gondolatvilág letisztult, egyenes vonalakban, az érzelemvilág az íves, lágyabb formákban mutatkozik, az akaratvilág pedig szögletes, határozott formákban nyilvánul meg. Az eutythmia által kifinomodik az érzékszervi észlelés, ezért a gyógyászatban is igen hasznos. A gyógyeuritmia feladata, hogy a beteg szervezet megbomlott ritmusait helyreállítsa. De nem csak a mozgás segítségével gyógyít, hanem beszédhangzókkal is. Az ősnyelvben 12 mássalhangzó és7 magánhangzó volt, melyek a 12 csillagkép és a7 bolygó erőit hordozták. Testünk is ezen erők hatásai alatt vannak, így a betegségek okai felderíthetők abból, ha megfigyeljük, mely terület harmóniája bomlott meg. Gyógyerőkként alkalmazhatóvá válnak a hangzók, például :

B-körülölel, beburkol, körbefon, ez segít emésztési problémák esetén, ez a Szűz csillagkép erőit hordozza. 

L-segít helyreállítani az élet természetes ritmusát, körforgását. A fent és a lent folytonos váltakozása.

Á-a csodálkozás, ámulat, az odaadás, megnyílás hangzója, a Vénusz irányítja, és segít veseproblémáknál. Széttárt karokkal ábrázoljuk, amelyek felfelé nyílnak.

É-megerősíti Én-ünket, védelmet ad, a Mars irányítja.

Ó-erősebb rácsodálkozás, kontaktusfelvételre kész, szerető átkarolás

Ú-félelemteli meglepődés hangja.

Í-önmegnyilvánítás, önmeghatározás gesztusa.

E-önmegerősítés, a világtól való elhatárolódás, önnön egzisztencia védése. A karok védekezőn keresztezik egymást a mellkas előtt, élő pajzsot alkotva.

V-a víz hullámzása

R-a kerék gurulása. Felpörgés, amely mozgásban tart.

Z-a villámlás mintázata

S-a szél zúgása. Ha kimondjuk, kígyózva száll.

SZ-Forró tűz, szerelem, szenvedély.

D,B,K (lökőhangok)-a szilárd tárgyak súlya, esése, tömege, nehézségi ereje, statikája.

K-feszes és határozott, egy hasító karcsapás a mozdulata.

M-meleg, mosoly, ami átjár.

Az eurythmia színpadi művészetté alakult, ahol egy költemény vagy zenei darab pusztán mozdulatokkal eljátszható. Ez a mozdulatművészet része az iskolai nevelésnek, és a gyógypedagógiának is.

                      

 

jj.jpg

 

 Rudolf Steiner által tervezett eurythmiai

      mozdulatsor, 1911

 

 

 

<<Vissza